പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക്

:

കരുനാഗപ്പള്ളി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

7.38 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

24576
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12526
സ്ത്രീകള്‍

:

12050
ജനസാന്ദ്രത

:

3300
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

962
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.09
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.62
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90.5
Source : Census data 2001