പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2020 അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക

അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക  >>>>>>

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2020 കരട് വോട്ടർ പട്ടിക

കരട് വോട്ടർപട്ടിക സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും ജനുവരി 20 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 14 വരെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കാം.  അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഫെബ്രുവരി 28-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  2020 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു മുമ്പോ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരു ചേർക്കാം.  വോട്ടർപട്ടികയിലെ ഉൾക്കുറിപ്പുകളിൽ തിരുത്തലുകൾ, സ്ഥാനമാറ്റം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അവസരം ലഭിക്കും.  പുതിയതായി പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 4) തിരുത്തുന്നതിനും (ഫാറം 6) പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ/വാർഡ് മാറ്റത്തിനും (ഫാറം 7) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. പേര് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഫാറം അഞ്ചിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലൂടെയോ സമർപ്പിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ www.lsgelection.kerala.gov.in ലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.  വോട്ടർപട്ടിക എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വില്ലേജ് ഓഫീസിലും താലൂക്ക് ഓഫീസിലും www.lsgelection.kerala.gov.in ലും ലഭ്യമാണ്.

കരട് വോട്ടർ പട്ടിക  >>>>>>>>>

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

varshika-padhathi-2019

സദ്ഭരണ പ്രഖ്യാപനം

img_20171204_1121161

ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സദ്ഭരണ പ്രഖ്യാപനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.പി

.സെലീനയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 04 - 12 - 2017 രാവിലെ 10 . 30 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി

ഹാളിൽവെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി .പൊതുജനം ആഗ്രഹിക്കുംവിധം നിയമവിധേയവും ഉന്നത

നിലവാരത്തിലും സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ലഭ്യമായ പശ്ചാത്തല

സൗകര്യങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചു സത്യസന്ധമായും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും

ഏകമനസോടെയും ഐക്യതയോടെയും പ്രയത്‌നിക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. ജനപ്രതിനിധികള്‍ ,

പഞ്ചായത്തിലെയും, കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ , ആസൂത്രണസമിതി

ഉപാധ്യക്ഷൻ , സെക്രട്ടറി ശ്രീ.ദിലീപ്.റ്റി , ജനപ്രതിനിധികളായ ശ്രീ.രാജേഷ്‌ലാൽ, ശ്രീമതി. സജിമോള്‍

തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.ക്ലാര്‍ക്ക് ശ്രീ. അനിൽകുമാർ നന്ദി രേഖപെടുത്തി .

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍