പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

വിവാഹ ധനസഹായം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലു വിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് / ബത്ത നല്‍കല്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണം - എസ്.സി.പി

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നതപഠനത്തിന് ധനസഹായം

സാനിറ്ററി യൂണിറ്റ് എസ്.സി.പി

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭവന നിര്‍മ്മാണം

വീട് പുനരുദ്ധാരണം - വനിത

വനിതകള്‍ക്ക് മിനി ഡയറിഫാം

കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ധനസഹായം

കര്‍ഷകസ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ വിളകള്‍ക്ക് ധനസഹായം

കര്‍ഷകസ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പച്ചക്കറിക്ക് ധനസഹായം

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

നെല്‍കൃഷിക്ക് സബ് സിഡി

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം - വനിത

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം

പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം

ലൈബ്രറി ഹാള്‍ ഉല്‍ഘാടനം

ലൈബ്രറി ഹാള്‍ ഉല്‍ഘാടനം

വിമുക്തഭടന്‍മാരുടെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കുന്നത്

വിമുക്തഭടന്‍മാരുടെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കുന്നത്

ലൈസന്‍സ് നോട്ടീസ്

ലൈസന്‍സ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്

2014-15 കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം 

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവിന് സബ്സിഡി

കുടുംബശ്രീകള്‍ക്ക് വാഴകൃഷിക്ക് ധനസഹായം

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് സബ്സിഡി

ഗ്രോബാഗ് വിരണം(പച്ചക്കറി)

കുടുംബശ്രീകള്‍ക്ക് കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ വിളകള്‍ക്ക് ധനസഹായം

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്/ബത്ത നല്‍കല്‍

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ സംരഭ ധനസഹായം

വികലാംഗര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

ഭവന നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി.പി

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ വാങ്ങല്‍

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അക്കൌണ്ടിങ്ങ്

ഗാര്‍മെന്‍റ് മെയ്ക്കിങ്ങ് പരിശീലനം

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

ബ്യൂട്ടീഷന്‍ കോഴ്സ്

വിവരാവകാശം 2005

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

2. ജീവനക്കാര്‍ അവലംബിക്കുന്ന മാനദണ്ഠങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

3. 2013-14 വാര്‍ഷിക _UvPäv

4. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

5.2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദന്ധങ്ങള്‍

6. 2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -ഗുണഭോക്താക്കളുടെപേര് വിവരങ്ങള്‍

തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം

ഭവന നിര്‍മ്മാണം വനിത(ജനറല്‍)

സമഗ്ര നെല്കൃഷി വികസനം

പച്ചക്കറി കൃഷി - വനിത

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വാഴ കൃഷി - വനിത

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്

7. 2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -എസ് .സി .പിപ്രോജെക്ടുകളുംഗുണഭോക്താക്കളും

പച്ചക്കറി കൃഷി -വനിത(എസ്.സി.പി)

പശു, ആട്, മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി.പി

ഭവന നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി.പി (വനിത)

8. 2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വിഭവ സ്രോതസ്സുകളും അനുമതി പത്രങ്ങളും

വിഭാവസ്രോതസ്സുകള്‍

9. ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

10. D & O ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

11.  ചെങ്കല്‍ ക്വാറികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍