ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

കാങ്കോല്‍ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മാത്തില്‍, മാത്തില്‍(പി.ഒ)

ഫോണ്‍ : 04985 - 280235

സി.യു.ജി : 9496049017,9496049018

Email : kankolalapadamba@gmail.com

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2016-17

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് വിതരണം

തെയ്യം കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് അണിയലം വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

8,9,10 ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജ്, പോളിടെക്നിക്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്നീ വിഭാഗത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

യുവതികള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

വിവാഹ ധനസഹായം

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

വീട് പുനരുദ്ധാരണം / മുറിയെടുക്കല്‍

വനിതാഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സൌജന്യ നിരക്കില്‍ വാഴ വിത്ത് വിതരണം

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സൌജന്യ നിരക്കില്‍ പച്ചക്കറി വിത്തും തൈകളും

തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലുല്‍പാദന സബ്സിഡി

നെല്‍കൃഷിവികസനം

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് ധനസഹായം

സി.ഡി.എസ് വാര്‍ഷികം

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

വിവാഹ ധനസഹായം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലു വിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് / ബത്ത നല്‍കല്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണം - എസ്.സി.പി

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉന്നതപഠനത്തിന് ധനസഹായം

സാനിറ്ററി യൂണിറ്റ് എസ്.സി.പി

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭവന നിര്‍മ്മാണം

വീട് പുനരുദ്ധാരണം - വനിത

വനിതകള്‍ക്ക് മിനി ഡയറിഫാം

കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ധനസഹായം

കര്‍ഷകസ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ വിളകള്‍ക്ക് ധനസഹായം

കര്‍ഷകസ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പച്ചക്കറിക്ക് ധനസഹായം

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

നെല്‍കൃഷിക്ക് സബ് സിഡി

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം - വനിത

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം

പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം

ലൈബ്രറി ഹാള്‍ ഉല്‍ഘാടനം

ലൈബ്രറി ഹാള്‍ ഉല്‍ഘാടനം

വിമുക്തഭടന്‍മാരുടെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കുന്നത്

വിമുക്തഭടന്‍മാരുടെ വസ്തുനികുതി ഒഴിവാക്കുന്നത്

ലൈസന്‍സ് നോട്ടീസ്

ലൈസന്‍സ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്