പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

പയ്യന്നൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

42.07 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14

ജനസംഖ്യ

:

18552
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9196
സ്ത്രീകള്‍

:

9356
ജനസാന്ദ്രത

:

440
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1044
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.59
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.9
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.54
Source : Census data 2001