അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വാഹനം (വാടകയ്ക്ക്)