ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ ഉല്‍പാദന സബ്സിഡി

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

തെങ്ങ്കൃഷി വ്യാപനം

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പട്ടികജാതി

മൊബൈല്‍ സെയില്‍സ് & സര്‍വീസ് യൂനിറ്റ് വനിത

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കി മാറ്റല്‍ - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം