ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

വനിതകള്‍ക്ക് എംബ്രോയിഡറി പരിശീലനം

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

കാര്‍ഷിക നഴ്സറി യൂനിറ്റ്

കശുമാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകള്‍ വിതരണം

കശുമാവ് കൃഷി വ്യാപനം

കേള്‍വിശക്തി ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഉപകരണ വിതരണം

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

മെരിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - എസ്.സി

വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ ഉല്‍പാദന സബ്സിഡി

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സ്ബ്സിഡി

ജൈവശ്രീ - പച്ചക്കറി തൈകള്‍ വിതരണം - ബ്ലോക്ക്  മുഖേന

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

പയ്യന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - സമൃദ്ധി സംരഭകത്വ രിശീലനം - റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

വനിതകള്‍ക്ക് ടെയ് ലറിംഗ് പരിശീലനം

വനിതകളുടെ ടെയ് ലറിംഗ് യൂനിറ്റും തുണിസഞ്ചി നിര്‍മ്മാണവും

തരിശ് നില നെല്‍കൃഷിക്ക് ധനസഹായം

പട്ടികജാതി യുവതീയുവാക്കള്‍ക്ക് വിദേശത്ത് പോകാന്‍ ധനസഹായം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് - ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് - എസ്.ടി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് - എസ്.സി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - എസ്.സി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - എസ്.ടി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - എസ്.സി

പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് - എസ്.ടി