കാങ്കോല്‍ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മാത്തില്‍, മാത്തില്‍(പി.ഒ)

ഫോണ്‍ : 04985 - 280235

സി.യു.ജി : 9496049017,9496049018

Email : kankolalapadamba@gmail.com