ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് വിതരണം

തെയ്യം കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് അണിയലം വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

8,9,10 ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജ്, പോളിടെക്നിക്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്നീ വിഭാഗത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

യുവതികള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

വിവാഹ ധനസഹായം

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

വീട് പുനരുദ്ധാരണം / മുറിയെടുക്കല്‍

വനിതാഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സൌജന്യ നിരക്കില്‍ വാഴ വിത്ത് വിതരണം

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സൌജന്യ നിരക്കില്‍ പച്ചക്കറി വിത്തും തൈകളും

തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലുല്‍പാദന സബ്സിഡി

നെല്‍കൃഷിവികസനം

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് ധനസഹായം