ഡാറ്റാ ബാങ്ക്

ഡാറ്റാ ബാങ്ക്1

ഡാറ്റാ ബാങ്ക് 2

ഡാറ്റാ ബാങ്ക് 3

ഡാറ്റാ ബാങ്ക് 4

ഇലക്ഷന്‍ 2020 - സംയോജിപ്പിച്ച അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഇലക്ഷന്‍ 2020 - സംയോജിപ്പിച്ച അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2020 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാങ്കോല്‍ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതല്‍ 14 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വാഹനം (വാടകയ്ക്ക്)

കാങ്കോല്‍ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് G 13012 കാങ്കോല്‍ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 20/01/2020 തീയ്യതി കാങ്കോല്‍ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,കാങ്കോല്‍, ആലപ്പടമ്പ എന്നീ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ,പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്,പയ്യന്നൂർ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,കണ്ണൂര്‍ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്മാര്‍ട്ട്കോളര്‍ പദ്ധതി

സ്മാര്‍ട്ട്കോളര്‍ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം 21.12.2019 ന്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ ഉല്‍പാദന സബ്സിഡി

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

തെങ്ങ്കൃഷി വ്യാപനം

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പട്ടികജാതി

മൊബൈല്‍ സെയില്‍സ് & സര്‍വീസ് യൂനിറ്റ് വനിത

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കി മാറ്റല്‍ - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1. നെല്‍കൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

2. തരിശ് ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍

3.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ ഉല്‍പാദന സബ്സിഡി

4. കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍ വനിത

5. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭം

6. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

7. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

8. ആശ്രയ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

9. വയോേജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - ജനറല്‍

10. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - പട്ടികജാതി

11. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

12.രജിസ്ട്രേഡ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്

13. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

14. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

15. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

16. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

17. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

18. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

19. സമഗ്ര മഞ്ഞള്‍കൃഷി യോജന - ജനറല്‍

20. സമഗ്ര മഞ്ഞള്‍കൃഷി യോജന എസ്.സി

21. പച്ചക്കറിക്ക് സബ്സിഡി വനിത

23. കവുങ്ങ് കൃഷിവ്യാപനം പട്ടികജാതി

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015-20

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ബയോഡൈജസ്റ്റര്‍  പോട്ട്