2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ ഉല്‍പാദന സബ്സിഡി

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

തെങ്ങ്കൃഷി വ്യാപനം

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ പട്ടികജാതി

മൊബൈല്‍ സെയില്‍സ് & സര്‍വീസ് യൂനിറ്റ് വനിത

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വകിണറാക്കി മാറ്റല്‍ - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1. നെല്‍കൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

2. തരിശ് ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍

3.ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ ഉല്‍പാദന സബ്സിഡി

4. കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍ വനിത

5. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭം

6. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

7. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

8. ആശ്രയ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

9. വയോേജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - ജനറല്‍

10. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - പട്ടികജാതി

11. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

12.രജിസ്ട്രേഡ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്

13. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

14. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

15. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

16. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

17. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

18. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

19. സമഗ്ര മഞ്ഞള്‍കൃഷി യോജന - ജനറല്‍

20. സമഗ്ര മഞ്ഞള്‍കൃഷി യോജന എസ്.സി

21. പച്ചക്കറിക്ക് സബ്സിഡി വനിത

23. കവുങ്ങ് കൃഷിവ്യാപനം പട്ടികജാതി

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015-20

ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ബയോഡൈജസ്റ്റര്‍  പോട്ട്

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍(ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീലിന് ശേഷം)

ലിസ്റ്റ്

2017-18 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

വനിതകള്‍ക്ക് എംബ്രോയിഡറി പരിശീലനം

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

കാര്‍ഷിക നഴ്സറി യൂനിറ്റ്

കശുമാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകള്‍ വിതരണം

കശുമാവ് കൃഷി വ്യാപനം

കേള്‍വിശക്തി ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഉപകരണ വിതരണം

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

മെരിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - എസ്.സി

വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ ഉല്‍പാദന സബ്സിഡി

നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സ്ബ്സിഡി

ജൈവശ്രീ - പച്ചക്കറി തൈകള്‍ വിതരണം - ബ്ലോക്ക്  മുഖേന

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം

പയ്യന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - സമൃദ്ധി സംരഭകത്വ രിശീലനം - റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

വനിതകള്‍ക്ക് ടെയ് ലറിംഗ് പരിശീലനം

വനിതകളുടെ ടെയ് ലറിംഗ് യൂനിറ്റും തുണിസഞ്ചി നിര്‍മ്മാണവും

തരിശ് നില നെല്‍കൃഷിക്ക് ധനസഹായം

പട്ടികജാതി യുവതീയുവാക്കള്‍ക്ക് വിദേശത്ത് പോകാന്‍ ധനസഹായം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് - ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് - എസ്.ടി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് - എസ്.സി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - എസ്.സി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - എസ്.ടി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - എസ്.സി

പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് - എസ്.ടി

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭവന രഹിതര്‍

ഭവന രഹിത ഭൂരഹിതര്‍

ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

കാങ്കോല്‍ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മാത്തില്‍, മാത്തില്‍(പി.ഒ)

ഫോണ്‍ : 04985 - 280235

സി.യു.ജി : 9496049017,9496049018

Email : kankolalapadamba@gmail.com

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2016-17

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്യന്‍ ക്ലോസറ്റ് വിതരണം

തെയ്യം കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് അണിയലം വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

8,9,10 ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

കുടിവെള്ള കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജ്, പോളിടെക്നിക്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്നീ വിഭാഗത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

യുവതികള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ ധനസഹായം

വിവാഹ ധനസഹായം

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

വീട് പുനരുദ്ധാരണം / മുറിയെടുക്കല്‍

വനിതാഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സൌജന്യ നിരക്കില്‍ വാഴ വിത്ത് വിതരണം

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സൌജന്യ നിരക്കില്‍ പച്ചക്കറി വിത്തും തൈകളും

തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലുല്‍പാദന സബ്സിഡി

നെല്‍കൃഷിവികസനം

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് ധനസഹായം