ഓഫീസ് ഓഡര്‍

officeorder1.

officeorder2

officeorder3

officeorder4

officeorder5

officeorder6

officeorder7

officeorder8

officeorder9

officeorder10

2019-20 - പദ്ധതികള്‍

2019-20 പദ്ധതികള്‍

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

വാര്‍ദ്ധ്യകാല പെന്‍ഷന്‍

ദേശീയ ഡിസേബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

2018/19 പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധുകരണ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019/20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ - ജൂലൈ 2019 ഗ്രാമസഭ പ്രകാരം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019/20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ശൌചാലയം ഉപയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍) - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019/20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ ശൌചാലയം ഉപയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ് സി) - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 19/20

ധാതുലവണം , വിരമരുന്നു വിതരണം

ഇടവിള രൃഷി (വനിത)

ഇഞ്ചി രൃഷി വിരസനം (വനിത)

കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

കന്നുക്കൂട്ടി പരിപാലനം

വൃദ്ധര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍ (കട്ടില്‍)

മുട്ടകോഴി വിതരണം (വനിത)

നാളികേരകൃഷി വികസനം

നെല്‍കൃഷി വികസനം

പാലിന് ഇന്‍സെന്‍റീവ്

പശു വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി (വനിത)

ശാരിരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കല്‍

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് തുടങ്ങുന്നത്തിന് ധനസഹായം

വെറ്റില കൃഷി വികസനം

ഇടവിള കൃഷി (എസ് സി)

ഇഞ്ചികൃഷി (എസ് സി)

കാലിത്തീറ്റ വിതരണം (എസ് സി)

വൃദ്ധര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ - കട്ടില്‍ (എസ് സി)

തുറസ്സായ കുടിവെളള കിണര്‍(എസ് സി)

ലാപ്പ്ടോപ്പ് (എസ് സി)

പഠനമുറി (എസ് സി)

റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട് (എസ് സി)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ് സി)

വിവാഹ ധനസഹായം (എസ് സി)

Details of Staffs and Implementing Officers

Details of staffs and implementing officers

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - ജനറല്‍)

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ - ഓട്ടോടാക്സി
കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ധനസഹായം
വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കറവ പശുക്കളെ വാങ്ങി നല്‍കല്‍
കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് സമഗ്ര ഇന്‍ഷ്യുറന്‍സ്
പി എം എ വൈ പദ്ധതി
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങള്‍
വയോജന പരിപാലനം

Older Entries »