പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്     

:

ആലങ്ങാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

18.35 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

 
ജനസംഖ്യ

:

31870
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15873
സ്ത്രീകള്‍

:

15997
ജനസാന്ദ്രത

:

1739
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1008
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.55
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.96
Source : Census data 2001