പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

മണ്ണാര്‍ക്കാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

58.24ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

ജനസംഖ്യ

:

47078
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

22873
സ്ത്രീകള്‍

:

24205
ജനസാന്ദ്രത

:

672
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1054
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

84.23
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

89.24
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

79.53
Source : Census data 2001