വികസനസെമിനാര്‍

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന സെമിനാര്‍ 11.12.2018  ന് ചങ്ങരംകുളം ഷൈന്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് നടന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ ആറ്റുണ്ണി തങ്ങള്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി.ആയിശ ഹസ്സന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

. img20181211115441

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

beneficiary-list-2018-19

വിവരാവകാശം 2017

കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച  വിവരം- ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഡിസംബര്‍ 2017

1 2 3 4 5 6
At]£ e`n¨ Imebfhpw F®hpw 1þ15/16þ31 Øe ]cntim[\ \S¯nb At]£IfpsS F®w (^bð \¼À klnXw)

s]Àanäv \ðInb At]£IfpsS F®w

(^bð \¼À klnXw)

\nckn¨ At]£IÄ

(^bð \¼À klnXw)

hnhc§Ä Bhiys¸«v t\m«okv \ðInb At]£IÄ

(^bð \¼À klnXw)

XoÀ¸m¡msX InS¡p¶ At]£IÄ

(^bð \¼À klnXw)

1-15

8

A4-6728/17

A4-6745/17,

A4-6753/17

A4-6766/17

A4-6814/17,

A4-6804/17,

A4-6836/17

A4–6886/17

A4-6766/17,

0

A4-6728/17

A4-6745/17,

A4-6814/17,

A4-6804/17,

A4–6886/17

A4-6753-

A4-6836

16-31

7

A4-6458/17 ,

A4-7006/17

A4-7054/17,

A4-7061/17

A4-7062/17

A4-7063/17

A4-7067/17

A4-6458/17

A4-7067/17

0

A4-6458/17 ,

A4- 7006/17

A4-7062/17

A4-7063/17

A4-7054/17 ,

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ആലംകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വീട് റിപ്പയര്‍

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ് നല്‍കല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം ജനറല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം എസ് സി

8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

പശു വളര്‍ത്തല്‍ - ജനറല്‍

പശു വളര്‍ത്തല്‍ - എസ് സി

ആടുവളര്‍ത്തല്‍

ആടു വളര്‍ത്തല്‍ - എസ് സി

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വാഴക്കന്ന് വിതരണം

നെല്‍കൃഷി വികസനം

തെങ്ങി്ന് ജൈവവളം

വനിതകള്‍ക്ക് ഗ്രോബാഗ്

പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം

ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

കര്‍ഷക പെന്‍ഷന്‍

ഇന്ദിരഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യ കാല പെന്‍ഷന്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

വിധവ പെന്‍ഷന്‍