പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ഇടുക്കി
ബ്ലോക്ക്

:

ഇളംദേശം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

22.54 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

8855
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

4431
സ്ത്രീകള്‍

:

4424
ജനസാന്ദ്രത

:

393
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

998
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

95
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

91
Source : Census data 2001