ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2011-12 ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പെടുത്തി നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മല്‍സര സ്വാഭാവമുള്ള മുദ്ര വച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസ് ഫോറങ്ങള്‍ ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നും 28/11/2011 പകല്‍ 1 മണി വരെ നല്‍കുന്നതും 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ : G3562/2011

വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് നമ്പര്‍ പതിക്കുന്നതിന് 8.5 സെ.മി നീളവും 5.5 സെ.മി വീതിയും 0.3 മില്ലീമീറ്റര്‍ കനവുമുള്ള പി.വി.സി നിര്‍മ്മിത നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ ആവശ്യമായ (പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത) രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ സഹിതം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ / വ്യക്തികള്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 30/11/2011 പകല്‍ 3 മണിവരെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ : G3569/2011