പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

തളിപ്പറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

70.77 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

 
ജനസംഖ്യ

:

33456
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16888
സ്ത്രീകള്‍

:

16568
ജനസാന്ദ്രത

:

431
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

981
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.1
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.55
Source : Census data 2001