പ്രതിമാസ വരവ് ചെലവ് പത്രിക

പ്രതിമാസ ധനകാര്യ പത്രിക

ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പ്രതിമാസ ധനകാര്യ പത്രിക സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം ക്രമത്തില്‍ പ്രസീദ്ധീകരിക്കുന്നു.