സംയോജിത വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക