ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020(പുതുക്കിയ പട്ടിക) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡിലും വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുവാനായി -Click Here-