ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവിധ പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു - 03/08/2018