വിവരാവകാശം

1. ജീവനകാര്യം
a. ചുമതലകളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും
b. ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍.

2016-17

a. പ്രൊജക്ടുകളുടെ ചെലവ് 2016 - 17

b. ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് 2017 - 18

c. വാര്‍ഷിക കണക്ക് 2016-17

2017-18

a. പ്രൊജക്ടുകളുടെ ചെലവ് 2017-18
b. ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് 2018 - 19
c. വാര്‍ഷിക കണക്ക് 2017-18

9.വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2014- 15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

10. Data Bank