ടെണ്ടര്‍ തീയ്യതി മാറ്റിയത്

tender-date-change

ടെണ്ടര്‍ 2018-19

ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവിധ പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

അറിയിപ്പ്

MGNREGS അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ജനപ്രതിനിധികള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

2015112000601

മോളി മാനുവല്‍ (പ്രസിഡണ്ട്)

201511200160111

സി. മോഹനന്‍ (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്)

Read the rest of this entry »