തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-കരട് വോട്ടർ പട്ടികയില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

മരണപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ISO-9001:2015 , ഇ-പെയ്മെന്‍റ്,സ്മാര്‍ട്ട് പഞ്ചായത്ത് അപ്ലിക്കേഷന്‍-ഉദ്ഘാടനം

അളഗപ്പനഗര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ISO-9001:2015 പ്രഖ്യാപനവും, ഇ-പെയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം, സ്മാര്‍ട്ട് പഞ്ചായത്ത് അപ്ലിക്കേഷന്‍ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും, കേരളോത്സവം 2017 വിജയികള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും 2017 ഒക്ടോബര്‍ 12 വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു….

അളഗപ്പനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന് കരട് ലിസ്റ്റ്

പുതിയ അപ്പീൽ ലിസ്റ്റ്
ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാതവര്
ഭൂമിയുണ്ട് വീടിലാതവര്

വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികള്‍