ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

Duties

പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ക്രമ

നമ്പര്‍

പേര്

ഔദ്യോഗിക പദവി

1

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

സെക്രട്ടറി

2

ഹരിമോഹന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

3

ബിന്ദു കെ എം

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

4

സുനില്‍ കുമാര്‍

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

5

അസ്ലം.എസ്.വൈ

സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്

6

പ്രിയ. എ.എസ്

സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്

7

നന്ദകുമാര്‍കുമാര്‍ കെ.എം

സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്

8

പ്രഫുല്ല കെ കെ

സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്

9 രഞ്ജിനി എന്‍ ക്ളര്‍ക്ക്

10

ബിനിത ബി

ക്ളര്‍ക്ക്

11

മഹേഷ് . കെ

ക്ളര്‍ക്ക്

12

സജീവ്.പി.ബി

ക്ളര്‍ക്ക്

13

………….

ക്ളര്‍ക്ക്

14

അനിഷ.എം.സി

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്.

15

ശൌരിയാര്‍ സി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

16

അനിത

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

17

കാളിമുത്തു കെ

എഫ്.ടി.എസ്

18

മീനാക്ഷി

എഫ്.ടി.എസ്