പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

മലമ്പുഴ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

ജനസംഖ്യ

:

25458
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12459
സ്ത്രീകള്‍

:

12999
ജനസാന്ദ്രത

:

935
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1017
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

96
Source : Census data 2001

Phone   :  04912555171
E mail : ddpakathetharapkd@gmail.com