അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവധ വാര്‍ഡുകളിലേക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

street-light3