2017 ല് കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെയും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെയും വിവരങ്ങള്

panchayat- committe-meetings

standing-committee-meetings