ഡിസംബര്‍ 8 ന്‍െറ ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.ഡി.സദാശിവന്‍ അവര്‍കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.


haritha-kerala-mission1