വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ്സിഡികള്‍, നടത്തിപ്പ് രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

subcidy11

വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി 2016-17

beneficiary-details

Project details of 2016-17

plan-repport

TENDER DETAILS

Last date : 06.03.2017

tender-general

Tender General

tender-general3

Beneficiary List 2016-17

beneficiary-list-2016-17

നവകേരള മിഷന്‍ - ഹരിത കേരളം പദ്ധതി

ഡിസംബര്‍ 8 ന്‍െറ ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.ഡി.സദാശിവന്‍ അവര്‍കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.


haritha-kerala-mission1

TENDER NOTICE

tender-general2

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ തെരുവുവിളക്കുകളും എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഒരു വര്‍ഷം വരെ നേരെയാക്കി പരിപാലിക്കുന്നതിനു ഇലക്ട്രിക്കല് ലൈസന്‍സ് ഉള്ള കരാറുകാരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുക്കൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസ് പ്രമാണങ്ങള്‍ 06/10/2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിയ്ക്കുന്നതും, അന്നേ ദിവസം3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. വൈകുന്നേരം 3.30 മണിയ്ക്ക് സെക്രട്ടറിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ, ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമനന്പര്‍

പ്രവര്‍ത്തിയുടെ പേര്

അടങ്കല്‍ തുക

നിരത ദ്രവ്യം

ദര്‍ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്‍റെ വില

1

തെരുവു വിളക്ക് മെയിന്‍റനന്‍സ്

250000

6250/

1000 + Vat

പ്രവര്‍ത്തികള്‍ തീര്‍ക്കേണ്ട കാലാവധി : 30.09.2017

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങലും നിബന്ധനകളും പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി നേരില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കില്‍ www.lsgkerala.in/akathetharapanchayat വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

സെക്രട്ടറി

അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ദര്‍ഘാസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് നിയമത്തിന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദര്‍ഘാസിനും ബാധകമാണ്. സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസിനൊപ്പം 500/- രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രം പ്രാഥമിക കരാര്‍ ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള നിരത ദ്രവ്യം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരത ദ്രവ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത ദര്‍ഘാസുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും . ദര്‍ഘാസുകള്‍ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരസ്സിക്കുന്നതിനുള്ള പൂര്‍ണ്ണ അധികാരം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദര്‍ഘാസ് ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താല്‍ അവധിയായാല്‍ തൊടിടടുത്ത പ്രവര്‍ത്തി ദിവസം ദര്‍ഘാസ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

നിബന്ധനകള്‍ : എല്ലാവിധ സാമഗ്രികളും ഗുണനിലവാരമുല്ളതായിരിക്കേണ്ടതും Performance guarantee ഉറപ്പ് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.


ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ തെരുവുവിളക്കുകളും എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഒരു വര്‍ഷം വരെ നേരെയാക്കി പരിപാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സാധനസാമഗ്രികള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള ഫണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മല്‍സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ അംഗീകൃത ഏജന്‍സി / കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസ് പ്രമാണങ്ങള്‍ 06/10/2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിയ്ക്കുന്നതും, അന്നേ ദിവസം3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. വൈകുന്നേരം 3.30 മണിയ്ക്ക് സെക്രട്ടറിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ, ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമനന്പര്‍

പ്രവര്‍ത്തിയുടെ പേര്

അടങ്കല്‍ തുക

നിരത ദ്രവ്യം

ദര്‍ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്‍റെ വില

1

തെരുവു വിളക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികള്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്

250000

6250/

1000 + Vat

പ്രവര്‍ത്തികള്‍ തീര്‍ക്കേണ്ട കാലാവധി : 31.12.2016

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങലും നിബന്ധനകളും പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി നേരില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കില്‍ www.lsgkerala.in/akathetharapanchayat വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

സെക്രട്ടറി

അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ദര്‍ഘാസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് നിയമത്തിന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദര്‍ഘാസിനും ബാധകമാണ്. സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസിനൊപ്പം 500/- രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രം പ്രാഥമിക കരാര്‍ ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള നിരത ദ്രവ്യം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരത ദ്രവ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത ദര്‍ഘാസുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും . ദര്‍ഘാസുകള്‍ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരസ്സിക്കുന്നതിനുള്ള പൂര്‍ണ്ണ അധികാരം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദര്‍ഘാസ് ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താല്‍ അവധിയായാല്‍ തൊടിടടുത്ത പ്രവര്‍ത്തി ദിവസം ദര്‍ഘാസ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

നിബന്ധനകള്‍ : എല്ലാവിധ സാമഗ്രികളും ഗുണനിലവാരമുല്ളതായിരിക്കേണ്ടതും Performance guarantee ഉറപ്പ് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.

–>