കേരള സര്ക്കാ ര്‍ - സമ്പൂര്ണ്ണ പാര്പ്പിട പദ്ധതി - ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് പട്ടിക ജൂലൈ 30 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ആഗസ്ത് 10 വരെ പൊതുജനങ്ങളില് നിന്ന് ആക്ഷേപം സ്വകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും, ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും, ഒഴിവാക്കിയവരുടെയും ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിന്മേലുള്ള രണ്ടാംഘട്ട അപ്പീല് 16.09.2017 വരെ ബഹു.ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന link - ല്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്

ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്

ഒഴിവാക്കിയവര്

Tender

street-light

items

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ - സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - ലൈഫ് മിഷന്‍

അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും, ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ പഞ്ചായത്ത് ആഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കരട് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന link - ല്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

LIFE LIST (1)
LIFE LIST (2)

TENDER NOTICE

അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവധ വാര്‍ഡുകളിലേക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

street-light3

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ്സിഡികള്‍, നടത്തിപ്പ് രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

subcidy11

വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി 2016-17

beneficiary-details

Project details of 2016-17

plan-repport

TENDER DETAILS

Last date : 06.03.2017

tender-general

Tender General

tender-general3

Beneficiary List 2016-17

beneficiary-list final-2016-17