വിവരാവകാശം

sulekha.lsgkerala.gov.in

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2017-18

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍

സെക്രട്ടറി
അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മണലുങ്കല്‍ പി.ഒ.
കോട്ടയം - 686503
ഓഫീസ് നമ്പര്‍ : 0481-2551141
സെക്രട്ടറി സി.യു.ജി നമ്പര്‍ : 9496044685
ഇ-മെയില്‍ :akalakkunnamgp@gmail.com

ടെന്‍ഡര്‍ - 2017-18

tender.lsgkerala.gov.in

അറവ്ശാല , ശ്മശാനം

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അറവ് ശാലയും ശ്മശാനവും ഇല്ല

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമസഭകള്‍ അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷേപം ഉള്ളവര്‍ 29/08/2017-ന് 11.00 മണിക്ക് മുന്‍പായി രേഖാമൂലം നല്‍കേണ്ടതാണ്. കരട് ലിസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാണ്.

സെക്രട്ടറി അകലക്കുന്നം

21/08/2017

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍

പെന്‍ഷന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ STATUS അറിയാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി ലഭ്യമാകുന്ന WEB PAGE ല്‍

പെന്‍ഷണറുടെ ID നമ്പര്‍ മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. കുടിശിക , ഏതു മാസം മുതല്‍ ലഭിച്ചു , ഇനി

എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് തുടങ്ങി എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാകും

പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

പകല്‍ വീട്

അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പകല്‍ വീടുകള്‍ ഇല്ല

അംഗന്‍വാടികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരം

അംഗന്‍വാടികള്‍