ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനായി രൂപം നല്കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ചട്ടങ്ങള്‍,സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍, വകുപ്പതല നിരദ്ദേശങ്ങള്‍

ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനായി രൂപം നല്കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ചട്ടങ്ങള്‍,സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍, വകുപ്പതല നിരദ്ദേശങ്ങള്‍ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനായി രൂപം നല്കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ചട്ടങ്ങള്‍,സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍, വകുപ്പതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി

www.lsgkerala.gov.in

സന്ദര്‍ശിക്കുക