കരിങ്കല്‍ ക്വാറി- ലൈസന്‍സ്

ശ്രീ. ജോണ്‍, എമ്പാശ്ശേരി യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കരിങ്കല്‍ ക്വാറി   സ്ലാബ്സ് ആന്‍ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സിന് 2013-2014 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്