ലൈഫ് മിഷന്‍- അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്

നിരസിച്ച ലിസ്റ്റ്

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് 2017-18

tender_notice-e-tender-electrical-work

tender_notice-postal-tender

tender_notice-e-tender

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

budget-2017-18

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

വനിതകള്‍ക്ക് ആടു വളര്‍ത്തല്‍ (പട്ടികജാതി)

ആശ്രയ വീട് മെയിന്‍ന്റിനന്‍സ്

വനിതകള്‍ക്ക് ആടു വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)

വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ(ജനറല്‍)

വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ(എസ്.സി)

തെങ്ങിനും ജാതിക്കും ജൈവ വളം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വീട് പുനരുദ്ദാരണം (ജനറല്‍)

വീട് പുനരുദ്ധാദാരണം (എസ്.സി)

വീട് പുനരുദ്ധാദാരണം (എസ്.റ്റി)

ഐ.എ.വൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം( മൈനോരിറ്റി)

ഐ.എ.വൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം(എസ്.സി)

ജൈവ ക്യഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം

വനിതകള്‍ക്ക് കിടാരി വാങ്ങല്‍-ജനറല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് കിടാരി-(എസ്.സി)

കുടിവെള്ള കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം (ജനറല്‍)

കുടിവെള്ള കിണര്‍ മെയിന്റിനന്‍സ് (ജനറല്‍)

കുടിവെള്ള കിണര്‍ മെയിന്റിനന്‍സ് (എസ്.സി)

കുടിവെള്ള കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം (എസ്.സി)

വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം(ജനറല്‍)

വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം(എസ്.സി)

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്(ജനറല്‍)

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് -എസ്.സി

പാല്‍ സബ്സിഡി(ജനറല്‍)

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് (ജനറല്‍)

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

എസ് സി കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനോപകണം

പഠന മുറി (എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്)

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് യൂണിഫോം,കുട…..

വാഴയ്ക്കും ഇടവിള ക്യഷിക്കും പ്രോത്സാഹനം

സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസനം-വ്യക്തിഗതം

സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസനം-ഗ്രൂപ്പ്

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍-(എസ്.സി)

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍-(എസ്.റ്റി)

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്-പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015 - കരട് - വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്-1-പഴന്തോട്ടം

ബൂത്ത്-1-(പഴന്തോട്ടം ഗവ.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കിഴക്ക് ഭാഗം)
ബൂത്ത്-2-(പഴന്തോട്ടം ഗവ.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്-2-വലമ്പൂര്‍

ബൂത്ത്-1-(കടയിരുപ്പ് ശ്രീ നാരായണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്-പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)
ബൂത്ത്-2-(കടയിരുപ്പ് ശ്രീ നാരായണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്-കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്-3-എഴിപ്രം

ബൂത്ത്-1-(കടയിരുപ്പ് ഗവ.എ ല്‍ പി എസ്)
ബൂത്ത്-2-(എഴിപ്രം പ്രകാശ് ലൈബ്രറി

വാര്‍ഡ്-4-കടയിരുപ്പ്

ബൂത്ത്-1-(കടയിരുപ്പ് പകല്‍വീട്,എഴിപ്രം)
ബൂത്ത്-2-(എഴിപ്രം ,ഗവ.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ കടയിരുപ്പ് ,കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്-5-മാങ്ങാട്ടൂര്‍

ബൂത്ത്-1-എല്‍.പി.എസ്സ് മാങ്ങാട്ടൂര്‍

വാര്‍ഡ്-6-തോന്നിക്ക

ബൂത്ത്-1-(തോന്നിക്ക,വനിതാ ക്ഷേമ കേന്ദ്രം,കിടാച്ചിറ)
ബൂത്ത്-2-(ഗവ.യു പി എസ്സ് ,കടമറ്റം)

വാര്‍ഡ്-7-കടമറ്റം

ബൂത്ത്-1-(ഗവ.യു പി സ്ക്കുള്‍ കടമറ്റം,കിഴക്ക് ഭാഗം)
ബൂത്ത്-2-(ഗവ.യു പി സ്ക്കുള്‍ കടമറ്റം,പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്-8-പെരിങ്ങോള്‍

ബുത്ത്-1-(പി വി ഐ പി ഐ ബി ,കോലഞ്ചേരി)
ബൂത്ത്-2-(പെന്‍ഷന്‍ ഭവന്‍,കോലഞ്ചേരി)

വാര്‍ഡ്-9-തൊണ്ടിപീടിക

ബൂത്ത്-1-സണ്‍ഡെ സ്ക്കൂള്‍,പെരിങ്ങോള്‍
ബൂത്ത്-2-(സെന്‍റ്.പീറ്റേഴ്സ് യു പി സ്ക്കുള്‍,പാങ്കോട് കിഴക്ക് ഭാഗം)

വാര്‍ഡ്-10-പാറേപ്പീടിക

ബൂത്ത്-1-(ഗവ.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കടയിരുപ്പ്,പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം)
ബൂത്ത്-2-(അംഗന്‍വാടി നം.131,പെരിങ്ങോള്‍(പകല്‍വീട്))

വാര്‍ഡ്-11-പുളിഞ്ചോട്

ബൂത്ത്-1-(പുളിഞ്ചോട് അംഗന്‍വാടി)
ബൂത്ത്-2-(കൂരാച്ചി അംഗന്‍വാടി)

വാര്‍ഡ്-12-പാങ്കോട് ഈസ്റ്റ്

ബൂത്ത്-1-(പാങ്കോട് അംഗന്‍വാടി)
ബൂത്ത്-2-(ഗവ.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്,പാങ്കോട്-പടിഞ്ഞാറ്

വാര്‍ഡ്-13-പാങ്കോട് വെസ്റ്റ്

ബൂത്ത്-1-(സെന്‍റ്.പീറ്റേഴ്സ് യു പി സ്ക്കൂള്‍,പാങ്കോട്-പടിഞ്ഞാറുഭാഗം)
ബൂത്ത്-2-(സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്സ് സണ്‍ഡെ സ്ക്കൂള്‍,പാങ്കോട്)

വാര്‍ഡ്-14-മനയത്തുപീടിക

ബൂത്ത്-1-(ആര്‍ പി എസ്സ്,പഴന്തോട്ടം)
ബൂത്ത്-2-(വൈ എം സി എ,പഴന്തോട്ടം)

ഡി & ഒ-ലൈസന്‍സ് ലിസ്റ്റ് ::2014-2015

ഡി & ഒ-ലൈസന്‍സ് ലിസ്റ്റ്

BUDGET 2015-2016

BUDGET2015-16

« Newer Entries