ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍

പേര്

ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം

1

ജാനറ്റ് പോള്‍

സെക്രട്ടറി

2

അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് പി എം

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

3

സജി വര്‍ഗീസ്

ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്

4

ജയശ്രീ കെ കെ

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

5

സിനിമോള്‍ എം കെ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

6

ചിത്ര കെ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

7

സജീല എം പി

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

8

ഇന്ദു കെ തോമസ്

ക്ലര്‍ക്ക്

9

ഷാരിഫത്ത് സി എ

ക്ലര്‍ക്ക്

10

സുജിത ഇ കെ

ക്ലര്‍ക്ക്

11

ഷിനി കെ

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

12

മഞ്ജു പി എം

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

13

ഇഷ പി.എന്‍

പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍

14

ലതീഷ്മോന്‍ പി ടി

ടെക്ക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

15

മഞ്ജു പി രാഘവന്‍

ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍

16

ഒ.ഐ. തങ്കമ്മ

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍