പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല : എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക് : വടവുകോട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 25.65 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 14
ജനസംഖ്യ : 18533
പുരുഷന്‍മാര്‍ : 9288
സ്ത്രീകള്‍ : 9245
ജനസാന്ദ്രത : 723
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 995
മൊത്തം സാക്ഷരത : 91.38
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍) : 94.89
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍) : 87.92
Source : Census data 2001