മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 ഗീ വര്‍ഗ്ഗീസ് 1949-1953
2 സി. പി ഐസക് 1953-1979
3 വി. കെ കുര്യന്‍ 1979-1984
4 എം. റ്റി വര്‍ഗ്ഗീസ് 1984-1995
5 എം. എസ് രാജി 1995-2000
6 പ്രൊഫ. എം. റ്റി വര്‍ഗ്ഗീസ് 2000-2005
7


എം. കെ മനോജ് 2005-2010
8 എം.എസ് രാജി 2010-2015
8 കെ കെ രാജു 2015-തുടരുന്നു