ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

സമഗ്രനെല്‍കൃഷി വികസനം

സമഗ്രപച്ചക്കറി വികസനം

ജൈവകൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം

കേടായ തെങ്ങ് മാറ്റി പുതിയ തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് കിടാരി വാങ്ങല്‍ (ജനറല്‍)

വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി (ജനറല്‍)

കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്

തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണറുകള്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി മാറ്റല്‍ (ജനറല്‍)

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍(ജനറല്‍)

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മ്മിക്കല്‍(ജനറല്‍)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

ജൈവഭരണി കമ്പോസ്റ്റ്

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് (ജനറല്‍)

പാലിന് സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സ്വയംതൊഴില്‍ -വനിത കുട നിര്‍മ്മാണം

പേപ്പര്‍,തുണി,ക്യാരിബാഗ് നിര്‍മ്മാണം

ആശ്രയഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ്

വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം(എസ്.സി)

വനിതകള്‍ക്ക് കിടാരി (എസ്.സി)

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ്.സി)

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍ (എസ്.സി)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി)

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മ്മിക്കല്‍ ( എസ്.സി)

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് (എസ്.സി)

തുറസ്സായ കുടിവെള്ളക്കിണറുകള്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി മാറ്റല്‍(എസ്.സി)

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

എഞ്ചിനിയറിംഗ്, മെഡിക്കല്‍, ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം

പ്രൊഫഷണല്‍/ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പോളിടെക്നിക്ക് കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പഠനോപകരണം മേശ/കസേര