ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവനപദ്ധതി 2017

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

അപ്പീല്‍- ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

അപ്പീല്‍-ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

നിരസിക്കപ്പെട്ടവര്‍