പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക്

:

ഇത്തിക്കര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.85 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

ജനസംഖ്യ

:

29384
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13934
സ്ത്രീകള്‍

:

15450
ജനസാന്ദ്രത

:

1480
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1109
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.61
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.37
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.27
Source : Census data 2001