വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

Budget for the Year 2019-20

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

computer-purchase-tender-transferred-institutions-2018-19

computer-purchase-tender_2018-19_

amc-2018-19

photocopier_-2018-19_

ups_2018-19_

laptop

Headmaster-tender

Veterinary Surgeon

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

Beneficiary-list-2018-19

D&O ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

D&O ലൈസന്‍സ് 2018-19

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

Details of RTI

State Public Information Officer - Biju C.Nair ( Secretary )- 9496041821, 0474-2593341

Assistant State Public Information Officer - Mary Sheeja.R.E (Jr. Superintendent)- 9447798278, 0474-2593341

Applet Authority - Deputy Director - 0474 - 2794961

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്

budget
budget-for-the-financial-year-2018-19

വാര്‍ഷിക ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

dcb
അനുബന്ധം-1
അനുബന്ധം-2
അനുബന്ധം-3
അനുബന്ധം-4
അനുബന്ധം-5
അനുബന്ധം-6
അനുബന്ധം-7
അനുബന്ധം-8

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2017-18

balance-sheet-schedule
balance-sheet
cash-flow-statement
general-ledger-trial-balance
income-expenditure-statement
receipt-and-payment-statement-schedules
receipt-and-payment-statement
schedules-of-balance-sheet-statement
schedules-of-income-and-expenditure-statement