തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം - അടാട്ട് മാതൃക

തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം

പ്രോജക്ട്

♦ സർക്കാർ ഉത്തരവ്- G.O(Rt)No:3287/2014/LSGD dated 11.12.2014