തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1- ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി

001- വി വി സ്കൂള്‍ 4 എ ( എ ബ്ലോക്ക്)

002- വി വി സ്കൂള്‍ 2 എ (ബി ബ്ലോക്ക്)

വാര്‍ഡ് 2- ചിറ്റിലപ്പിള്ളി കിഴക്കുമുറി

001- വി വി സ്കൂള്‍ 1 ബി( ബ്ലോക്ക് സി)

002-വി വി സ്കൂള്‍ നേഴ്സറി(  ബ്ലോക്ക് ഡി)

വാര്‍ഡ് 3- ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ഗ്രൌണ്ട്

001- ഐ ഇ എസ്സ് സ്കൂള്‍(ബ്ലോക്ക് എ) എല്‍ കെ ജി (എ)

002- ഐ ഇ എസ്സ് സ്കൂള്‍(ബ്ലോക്ക് ബി) എല്‍ കെ ജി (എ)

വാര്‍ഡ് 4-കണ്ണിക്കുളം

001- മേരി റാണി കോണ്‍വെന്‍റ്(ബ്ലോക്ക് എ)

002-മേരി റാണി കോണ്‍വെന്‍റ്(ബ്ലോക്ക് ബി)

വാര്‍ഡ് 5- ചൂരക്കാട്ടുക്കര

001-വിശ്വംഭരാന്ദ ഹാള്‍ (എ ബ്ലോക്ക്)

002-വിശ്വംഭരാന്ദ ഹാള്‍ (ബി ബ്ലോക്ക്)

വാര്‍ഡ് 6- രാമന്‍ചിറ

001- ജി യു പി എസ്സ്  ചൂരക്കാട്ടുക്കര( എ ബ്ലോക്ക്)

002-ജി യു പി എസ്സ്  ചൂരക്കാട്ടുക്കര( ബി ബ്ലോക്ക്)

വാര്‍ഡ് 7- മുതുവറ

001- പുഴയ്ക്കല്‍ വായനശാല മുതുവറ

002-പുഴയ്ക്കല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ്

വാര്‍ഡ് 8- ആമ്പക്കാട്

001- എസ്സ് എം യു പി എസ്സ് (ബ്ലോക്ക് എ)

002- എസ്സ് എം യു പിഎസ്സ് (ബ്ലോക്ക് ബി)

വാര്‍ഡ് 9- പുത്തിശ്ശേരി

001- കൃഷി ഭവന്‍ ഗോഡൌണ്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്( ബ്ലോക്ക് എ)

002-കൃഷി ഭവന്‍ ഗോഡൌണ്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്( ബ്ലോക്ക് ബി)

വാര്‍ഡ് 10- വിലങ്ങന്‍

001-ജി യു പി എസ്സ്  ചൂരക്കാട്ടുക്കര( സി ബ്ലോക്ക്)

002-ജി യു പി എസ്സ്  ചൂരക്കാട്ടുക്കര( ഡി ബ്ലോക്ക്)

വാര്‍ഡ് 11-പുറനാട്ടുകര

001- ഇ ടി സി ഹാള്‍

002- ഐ സി ഡി എസ്സ്  ഓഫീസ്

വാര്‍ഡ് 12- പാരിക്കാട്

001- എസ്സ് ആര്‍ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് (ബ്ലോക്ക് എ ) എല്‍ പി ബില്‍ഡിംഗ്

002- എസ്സ് ആര്‍ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് (ബ്ലോക്ക് ബി ) എല്‍ പി ബില്‍ഡിംഗ്

വാര്‍ഡ് 13- മൂര്‍പ്പാറ

001- എസ്സ് ആര്‍ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് (ബ്ലോക്ക് സി ) ഹൈസ്കൂള്‍ ബില്‍ഡിംഗ്

002- എസ്സ് ആര്‍ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് (ബ്ലോക്ക് ഡി ) ഹൈസ്കൂള്‍ ബില്‍ഡിംഗ്

വാര്‍ഡ് 14- സംസ്കൃതം കോളേജ്

001- എസ്സ് എസ്സ് ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്(ബ്ലോക്ക് എ) ഓഡിറ്റോറിയം

002- എസ്സ് എസ്സ് ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്(ബ്ലോക്ക് ബി) ഓഡിറ്റോറിയം

വാര്‍ഡ് 15- മാനിടം

001-എസ്സ് എസ്സ് ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്(ബ്ലോക്ക് സി) പ്ലസ്ടു ബില്‍ഡിംഗ്

002-എസ്സ് എസ്സ് ജി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് (ബ്ലോക്ക് ഡി)പ്ലസ്ടു ബില്‍ഡിംഗ്

വാര്‍ഡ് 16- ഉടലക്കാവ്

001- ജി എല്‍ പി എസ് അടാട്ട്(ബ്ലോക്ക് എ) ക്ലാസ്സ് 1

002-ജി എല്‍ പി എസ് അടാട്ട്(ബ്ലോക്ക് ബി) ക്ലാസ്സ് 2

വാര്‍ഡ് 17 ആമ്പലംകാവ്

001-വായനശാല (ബ്ലോക്ക് എ) റീഡിംഗ് റൂം

002- വായനശാല(ബ്ലോക്ക് ബി) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

വാര്‍ഡ് 18 അടാട്ട്

001-ജി എല്‍ പി എസ്സ് അടാട്ട് (ബ്ലോക്ക് സി)ക്ലാസ്സ് 3

002- ജി എല്‍ പി എസ്സ് അടാട്ട് (ബ്ലാക്ക്ഡി) ക്ലാസ്സ് 4