ഫോട്ടോ ഗാലറി

11callpadam.jpg

river-tourism1

river-tourism1

our-panchayat-office

our-panchayat-office

river-tourism2

river-tourism2

iron-remover-plant

RIVER TOURISM

RIVER TOURISM

plastic-shredding-machine

plastic-shredding-machine

diary-farm

diary-farm

asraya-bhavan

asraya-bhavan