ഔദ്യേഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്

ഔദ്യോഗിക പദവി

ശമ്പളം

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ലിന്സ് ഡേവിഡ് വി

മാറ്റ്ലി എം സി

പി ശ്രീകുമാരി

പ്രസീദ

ദീപാങ്കുരന്‍ ആര്‍

ജൂലി ജോസ് ടി

എ വിനോദ് കുമാര്

പ്രസന്നകുമാരി എം

എമില്‍ഡ മേരി ജി

നിധിന്‍ വി ഐ

അരുണ്‍‌ കുമാര്‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ടി എ

ശ്രീനി രവി

ജിന്‍സി ജെ കുന്നത്ത്

രവീന്ദ്ര പി ആര്‍

സെക്രട്ടറി

അസി. സെക്രട്ടറി

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

ക്ലാര്‍ക്ക്

ക്ലാര്‍ക്ക്

ക്ലാര്‍ക്ക്

ക്ലാര്‍ക്ക്

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

എഫ് ടി എസ്

46735

45395

46485

37329

34713

32315

33841

35725

22395

21850

25338

27914

19630

24599