പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല : തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക് : പുഴയ്ക്കല്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 23.02ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 18


ജനസംഖ്യ : 23441
പുരുഷന്‍മാര്‍ : 11155
സ്ത്രീകള്‍ : 12286
ജനസാന്ദ്രത : 1018
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1101
മൊത്തം സാക്ഷരത : 92.7
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍) : 94.4
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍) : 91.19
Source : Census data 2001