ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2017-18 - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-2017

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക