ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി-ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-2017

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക